služba BTS základné dokumenty školenie zamestnancov všeobecné povinnosti
pracovný úraz špecifické dokumenty kontrola oboznamovanie
prevencia zástupca zamestnancov 1-zákony   a   2-predpisy cenník

 Vítajte v sekcii BOZP

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


 

         Firma ASPO vám prostredníctvom bezpečnostnotechnických služieb zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať  potrebnú povinnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre  zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

        Predmet zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby:

 • spracovanie kompletnej základnej dokumentácie BOZP a PO v zmysle platných právnych predpisov (spoločná previerka pracovísk z pohľadu BTS, traumatologický plán, smernice na určenie podmienok organizácie výchovy zamestnancov v oblasti BOZP, menovacie dekréty, ...),

 • vykonávať školenia zamestnancov o BOZP v predpísaných termínoch:

  • vstupné a periodické školenie pracovníkov s overením vedomostí,

  • vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov s overením vedomostí,

  • školenia zástupcov zamestnancov s overením vedomostí,

  • školenia vodičov motorových vozidiel ("referentskí vodiči")

 • vykonávať odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP,

 • spracovávanie plánov školení zamestnancov a plánov odborných prehliadok a skúšok,

 • vykonávanie  previerok pracovísk zamestnávateľa  s určením  nedostatkov a s návrhom na zlepšenie zisteného stavu BOZP (preventívna kontrolná činnosť),

 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, šetrenie pracovného úrazu, odborná pomoc pri oznamovaní pracovného úrazu príslušným orgánom a odborná pomoc pri odškodňovaní,

 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP,

 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách BOZP,

 • poskytovanie odborných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení,

 • Hodnotenie a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP

 • Spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.

 • komplexná kontrola BOZP,

Rozšírený predmet zmluvy o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby:

 • odborné služby, ktoré súvisia s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi
 • vypracovanie špecifickej dokumentácie BOZP
 • poradenské služby zamestnávateľovi i zamestnancom v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP, dohľadu na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov najmä pri:
  • plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest
  • technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,
  • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany
 • hodnotenie primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia napr. formou predkolaudačných kontrol
 • autorizovaný dozor BOZP u zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosť s vyšším rizikom a ktorý zabezpečuje bezpečnostnotechnickú službu bezpečnostným technikom bez autorizácie
 • vypracovanie programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov pre zlepšovanie pracovných podmienok
 • vyhodnocovanie nových zariadení a technológií z bezpečnostného hľadiska
 • rozbory pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a rizikami
 • vypracovanie systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov, (havarijný plán, traumatologický plán)
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov kotolní a iných prevádzkových poriadkov
 • vypracovanie evidencie a harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení
 • vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavbách
 • implementácia (zavedenie) manažérskeho systému BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007
 • vykonávanie auditov BOZP a certifikácia podľa normy OHSAS 18001:2007

          V prípade záujmu o uvedené služby nás prosím kontaktujte.


© ASPO