služba BTS základné dokumenty školenie zamestnancov všeobecné povinnosti
pracovný úraz špecifické dokumenty kontrola oboznamovanie
prevencia zástupca zamestnancov 1-zákony   a   2-predpisy cenník

BOZP úvod

Pracovný úraz A priemyselná havária


      Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.(§ 195 ods. 2 Zák. práce) Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.(§ 195 ods. 3 Zák. práce) Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.
Pracovný úraz a priemyselná havária
       Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou pracovného
úrazu  bola skutočnosť, že úraz bol spôsobený tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

       Pracovné úrazy a choroby z povolania majú popri sociálnych a iných dôsledkoch i výrazné ekonomické dopady v podobe
 • vyplatených náhrad na odškodnom (náhrada straty na zárobku, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náklady vynaložené na liečenie, výživné pozostalým, a i.),
 • nákladov liečebnej starostlivosti v ambulantnom a ústavnom liečení,
 • vyplatených dávok nemocenského poistenia za dni pracovnej neschopnosti,
 • vyplatených dávok dôchodkového zabezpečenia (invalidné, vdovské, sirotské dôchodky),
 • k uvedenému treba prirátať aj straty vo výrobe vzniknuté v dôsledku absencie postihnutých pracovníkov

       Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca následkom pracovného úrazu  tak, že

 • zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná alebo skutočná dĺžka pracovnej neschopnosti je najmenej 42 dní , zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
 • spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
 • prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu,
 • oznámi vznik registrovaného pracovného úrazu
 • zástupcom zamestnancov
 • príslušnému útvaru Policajného zboru ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
 • príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz,
 • príslušnej pobočke sociálnej poisťovne

(Pracovný úraz, choroba z povolania a priemyselná havária  podrobnejšie tu)

(Pracovný úraz v zahraničí - podrobnejšie tu)


© ASPO