služba BTS základné dokumenty školenie zamestnancov všeobecné povinnosti
pracovný úraz špecifické dokumenty kontrola oboznamovanie
prevencia zástupca zamestnancov 1-zákony   a   2-predpisy cenník

BOZP úvod

Základné dokumenty BOZP


          Stručný prehľad dokumentácie, ktorú je zamestnávateľ povinný vypracovať v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 1. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) Zák. č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 2. Program realizácie koncepcie BOZP  v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zák. č.124/20006 Z.z.
 3. Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám  v zmysle § 6 ods. 1 písm. m) bod 1 zák. 124/2006 Z.z.,
 4. Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy v zmysle§6 ods. 1 písm. m) bod 2 zák. č. 124/2006 Z.z., § 1 nar. vlády SR č. 272/2004 Z.z.
 5. Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom  v zmysle§6 ods. 1 písm. m) bod 3 zák. 124/2006 Z.z., § 1 nar. vlády SR č.286/2004 Z.z.
 6. Lehotník lekárskych prehliadok zamestnancov  v zmysle§6 ods. 1 písm. q) zák. č.124/2006 Z..z.
 7. Posúdenie rizika pre všetky činnosti - v zmysle §6 ods. 1 písm. c) Zák. 124/2006 Z.z., § 4 nar. vlády  SR č. 395/2006 Z.z.
 8. Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) Zák.č. 124/2006 Z.z. , § 4 nar. vlády SR.č. 395/2006 Z.z.
 9. Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov - v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zák. č. 124/2006 Z.z., §1 ods. 2, §5 nar. vlády  SR č.395/2006 Z.z.
 10. Poučenie o správnom používaní poskytnutých osobných ochranných prostriedkov a praktický zácvik  v zmysle § 6 ods. 2 nar. vlády  SR č.395/2006 Z.z.
 11. Kritériá na výber osobných ochranných prostriedkov a posúdenie vhodnosti poskytnutých osobných pracovných prostriedkov  v zmysle § 3 ods. 2 nar. vlády  SR č.395/2006 Z.z.
 12. Vnútorný predpis pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných na zabezpečenie telesnej hygieny  v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zák. č.124/2006 Z.z.
 13. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku ( prílohaobchodnej) v zmysle § 6 ods. 4) , § 18 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z.
 14. Vnútorný predpis o zákaze fajčenia  v zmysle § 6 ods. 5) zák. č.124/2006 Z.z.
 15. Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku v zmysle § 7 ods. 1) Zák. č.124/2006 Z.z.
 16. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov  v zmysle § 7 ods. 3) zák. č. 124/2006 Z.z., §47 ods. 2 Zák. práce,
 17. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre vstupné oboznamovanie zamestnancov na dohodu v zmysle § 224 ods. 2 písm. b) Zák. práce
 18. Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre pravidelné oboznamovanie zamestnancov  v zmysle § 7 ods. 1) zák. č.124/2006 Z.z.
 19. Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov, Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov  v zmysle § 7 ods. 4, §27 ods.2 zák. č. 124/2006 Z.z.
 20. Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov  v zmysle § 7 ods. 6 zák. č. 124/2006 Z.z.
 21. Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie (Evakuačný plán)  v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z.z.
 22. Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán) - v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zák. č.124/2006 Z.z.
 23. Opatrenia pre mimoriadne ohrozenia ( havarijný plán) v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zák. č.124/2006 Z.z.
 24. Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zák. č.124/2006 Z.z.
 25. Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok  v zmysle §12 ods. 2 písm. l) zák. č.124/2006 Z.z.
 26. Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí v zmysle § 17 ods. 2 zák. č.124/2006 Z.z.
 27. Evidenčná kniha udalostí  v zmysle §17 ods. 8) a 9) zák. č.124/2006 Z.z.
 28. Lehotník uloženia dokumentácie BOZP ( príloha registratúrneho poriadku) podľa §10 ods. 1 vyhl.. MV SR č. 628/2002 Z.z. v nadväznosti na § 17 ods. 12 zák. č.124/2006 Z.z.
 29. Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v zmysle §19 ods. 1 zák.
 30. Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v zmysle §19 ods. 6) zák. č.124/2006 Z.z. zák. č.124/2006 Z.z.

© ASPO