služba BTS základné dokumenty školenie BOZP všeobecné povinnosti
pracovný úraz špecifické dokumenty kontrola oboznamovanie
prevencia zástupca zamestnancov 1-zákony   a   2-predpisy cenník

BOZP úvod

Školenie BOZP - Vzdelávanie  a  odborná príprava


         Školenie BOZP - vzdelávanie a odbornú výchovu treba zabezpečovať tak, aby obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia boli prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam.
Pravidelnosť opakovaného oboznamovania a školenia BOZP treba zabezpečiť tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak vo vnútornom prepise sa neustanovuje kratší čas. Oboznamovanie, školenie a iné vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa musia uskutočňovať v pracovnom čase.

LEHOTNÍK VZDELÁVANIA:

školenie BOZP raz za 6 mesiacov 

 • obsluha rámovej píly: oboznámenie s prevádzkovými bezpečnostnými požiadavkami a predpismi a preskúšanie Školenie BOZP - Vzdelávanie a odborná príprava
 • obsluha potrubných systémov s lekárskymi plynmi a podtlakom na lekárske ciele: školenie z postupu počas núdzového stavu
 • ...

školenie BOZP raz za 12 mesiacov

 • pracovníci, ktorí vykonávajú alebo riadia stavebné práce

 •  vo výškach nad 1,5 m, ak nemôžu pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh

 •  na pohyblivých pracovných plošinách

 • na rebríkoch vo výške nad 5 m

 • pomocou horolezeckej (speleologickej) techniky

 • vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií

 • zamestnanec zaradený na prácu vo výbušnom prostredí: výcvik v používaní izolačných dýchacích prístrojov a vykonávanie činností  pri havarijných situáciách v rámci obsluhy zariadení a vykonávanie opatrení na zníženie nepriaznivých účinkov výbuchu

 • členovia štábov a odborných jednotiek civilnej ochrany: nácvik v trvaní 4 - 6 hodín alebo cvičenie v trvaní 8 - 16 hodín - obvodný úrad

 • zamestnanci: školenie o nebezpečenstvách a možnom zdravotnom riziku z biologických faktorov

 • zamestnanci: školenie o nebezpečenstvách a možnom zdravotnom riziku z chemických faktorov

 • pracovníci na plavidlách : predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

 • ...

školenie BOZP raz za 2 roky

 • zamestnanci a vedúci zamestnanci : vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • zástupca zamestnancov : vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • zdravotnícky pracovník: obnovovanie vedomostí a praktických zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií

 • zamestnanci prichádzajúci do styku s omamnými a psychotropnými látkami: aktualizačné oboznámenie s preverením znalostí

 • obsluha motorovej reťazovej píly: školenie a preskúšanie komisiou z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určených pracovných a technologických postupov

 • obsluha zásobníkov na sypké hmoty: školenie a overenie znalostí

 • vodca plavidiel: predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

 • zvárači a zváračskí robotníci: preskúšanie z predpisov o zváraní zváračským technológom

 • ...

školenie BOZP raz za 3 roky

 • zamestnanci: precvičovanie situácií podľa havarijného plánu

 • zamestnanci: precvičenie plánu ochrany zamestnancov

 • zamestnanec manipulujúci s fľašami na plyn ( skladovanie, doprava): poučenie s pokynmi o obsluhe, bezpečnostnými zásadami a poplachovým plánom

 • obsluha tlakových staníc plynu: poučenie s pokynmi o obsluhe, bezpečnostnými zásadami a poplachovým plánom

 • pracovníci, ktorí projektujú, riadia, vykonávajú a kontrolujú stavebné práce : školenie z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s overením znalostí

 • pracovník poverený vykonávaním kontrol reťazových píl: školenie a preskúšanie komisiou

 • obsluha tlakových nádob stabilných: oboznámenie a praktické zacvičenie z obsluhy a preskúšanie: odborný pracovník tlakových zariadení

 • obsluha parných a horúcovodných kotlov (kurič): školenie a preskúšanie odborným pracovníkom (revíznym technikom) tlakových ( a plynových ) zariadení

 • výťahový technik: oboznámenie s prevádzkou výťahu a preskúšanie - revízny technik zdvíhacích zariadení

 • ...

školenie BOZP raz za 5 rokov

 • havarijný technik 40 hod a špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 50 hod: aktualizačný kurz s overením vedomostí

 • technik požiarnej ochrany 30 hod, špecialista požiarnej ochrany 40 hod, preventivár požiarnej ochrany obcí 10 hod: aktualizačná odborná príprava s overením vedomostí

 • vodiči s osvedčením C, D, E : kurz vzdelávania z teórie v rozsahu 35 hodín v 7 hodinových denných sústredeniach

 • obsluha vyhradených technických zariadení, určených pracovných prostriedkov a vykonávanie činnosti s vyšším rizikom, na ktoré ustanovujú osobitné predpisy osvedčenie alebo preukaz: aktualizačná odborná prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie

 • ...viacej


© ASPO