služba BTS základné dokumenty školenie zamestnancov všeobecné povinnosti
pracovný úraz špecifické dokumenty kontrola oboznamovanie
prevencia zástupca zamestnancov 1-zákony   a   2-predpisy cenník

BOZP úvod

základné  zákony O BOZP


 

460/1992

Ústava Slovenskej republiky

355/2007

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

280/2006

O povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

126/2006

O verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

125/2006

O inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

124/2006

O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( Zákon o BOZP )

331/2005

O orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

82/2005

O nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2/2005

O posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

725/2004

O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

437/2004

O náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o z

377/2004

O ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

121/2004

O pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

462/2003

O náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov

461/2003

O sociálnom poistení

261/2002

O prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

311/2001

Zákonník práce

163/2001

O chemických látkach a chemických prípravkoch

142/2000

O metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

264/1999

O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

139/1998

O omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

315/1996

O premávke na pozemných komunikáciách

455/1991

O živnostenskom podnikaní ( Živnostenský zákon)

51/1988

O banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

44/1988

O ochrane a využití nerastného bohatstva ( Banský zákon)

50/1976

O územnom plánovaní a stavebnom poriadku   ( Stavebný zákon)

40/1964

Občiansky zákonník

 

 


Normy v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach
 http://www.zakony peludi.sk http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk .

 


© ASPO