služba BTS základné dokumenty školenie zamestnancov všeobecné povinnosti
pracovný úraz špecifické dokumenty kontrola oboznamovanie
prevencia zástupca zamestnancov 1-zákony   a   2-predpisy cenník

BOZP úvod

Všeobecné zásady prevencie BOZP


        Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.Všeobecné zásady prevencie BOZP

       Všeobecné zásady prevencie BOZP sú:

  • vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,

  • posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,

  • vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

  • uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,

  • nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

  • prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,

  • zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,

  • plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,

  • vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Viacej


© ASPO