služba BTS základné dokumenty školenie zamestnancov všeobecné povinnosti
pracovný úraz špecifické dokumenty kontrola oboznamovanie
prevencia zástupca zamestnancov 1-zákony   a   2-predpisy cenník

BOZP úvod

Kontrola BOZP


      

          Zamestnávateľ v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

  1.  stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,

  2.  či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,

  3.  činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,

  4.  riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.Kontrola BOZP

     Nedostatky zistené kontrolnou činnosťou zamestnávateľ je  povinný odstraňovať.

 

         Kontrolu dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, vykonávajú inšpektoráty práce v zmysle zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. (viacej)


© ASPO