ASPO úvod

Štátny dozor v oblasti BOZP  (zák. č. 125/2006 Z.z. - výňatok)


 

§ 2

 

Rozsah inšpekcie práce

 

       Inšpekcia práce je

 

a) dozor nad dodržiavaním

Právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia

b) vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov uvedených v písmene a) a za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,

 

       Inšpekcia práce sa vykonáva

 

a) na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb,

 

b) vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

 

 

BOZP úvod


© ASPO