ASPO úvod

Špecifické Dokumenty BOZP


 1. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 5 ods. 2 písm. j/ zák. č.  124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 2. Bezpečnostnotechnické požiadavky pre pracovné postupy v zmysle § 6 ods. 1 písm. i/ zák. č.124/2006 Z.z.

 3. Vnútorné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v zmysle § 6 ods. 1 písm. l) zák. č.124/2006 Z.z.

 4. Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v zmysle § 6 ods. 1 písm. l/ zák. č. 124/2006 Z.z. § 49 ods. 2 Zákonníka práce

 5. Vnútorný predpis pre pitný režim v zmysle § 6 ods. 2 písm. b/ zák. č. 124/2006 Z.z. a § 6 vyhl. MZ SR č. 544/2007 Z.z.

 6. Harmonogram kontrol, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení  v zmysle § 9 ods. 1 písm. a/ zák. č.124/2006 Z.z.

 7. Záznam z rokovania zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov ( komisie BOZP)  v zmysle § 10 zák. č.124/2006 Z.z. a § 237 Zák. práce

 8. Poverenie na obsluhu pracovného prostriedku a vykonávanie činnosti s vyšším rizikom v zmysle §12 ods. 2 písm. d/ a §13 ods. 5 zák. č.124/2006 Z.z. a  § 6 písm. a/ nar. vlády SR č. 392/2006 Z.z.

 9. Menovací dekrét člena komisie BOZP  v zmysle § 20 ods. 1 zák. č.124/2006 Z.z.

 10. Hodnotenie stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  v zmysle § 20 ods. ods. 2 zák. č.124/2006 Z.z.

 11. Rozbory pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a zdravotných rizík  v zmysle § 26 ods.1. písm. e/ bod 3 zák. č.124/2006 Z.z.

 12. Program ochrany a podpory zdravia zamestnancov v zmysle § 26 ods. 1 písm. e/ bod. 1 zák. č.124/2006 Z.z.

 13. Správa zo spoločnej previerky pracovísk zamestnávateľa v zmysle § 20 ods. 6 zák. č.124/2006 Z.z.

 14. Pracovný poriadok  v zmysle § 84 Zákonníka práce

 15. Potvrdenie o zaškolení a zaučení  v zmysle §154 ods. 1 Zákonníka práce

 16. Analýza a hodnotenie pracovných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami  v zmysle § 4 ods. 1Nar. vlády č.276/2006 Z.z.

 17. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na pracovisku so zobrazovacími jednotkami  v zmysle § 4 ods. 2 nar. vlády SR č. 276/2006 Z.z.

 18. Informácia a zaškolenie zamestnancov na prácu so zobrazovacou jednotkou v zmysle § 5 písm. b/ nar. vlády SR č. 276/2006 Z.z.

 19. Opatrenia na zníženie rizika poškodenia zdravia vyplývajúce z ručnej manipulácie bremenami  v zmysle § 5 písm. b/ nar. vlády SR č. 281/2006 Z.z.

 20. Školenie a zácvik zamestnancov o správnej manipulácii s bremenom a o rizikách poškodenia zdravia, ktoré vyplývajú z nesprávnej manipulácie s bremenom  v zmysle § 6 písm. b/ nar. vlády SR č 281/2006 Z.z.

 21. Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami  v zmysle § 5 písm. a/ nar. vlády SR č. 281/2006 Z.z. a v zmysle § 4 ods. 4 písm. a/ vyhl. MZ SR č. 542/2007 Z.z.

 22. Pokyny o vysvetlení významu bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci na pracovisku a v priestoroch organizácie v zmysle § 2 ods. 2 nar. vlády SR č. 387/2006 Z.z.

 23. Vnútorný predpis - Určenie rozsahu a periodicity kontroly pracovného prostriedku v zmysle § 5 ods. 4 nar. vlády SR č. 392/2006 Z.z.

 24. Oboznámenie a informácia (vyškolenie) o spôsobe používania pracovného prostriedku v zmysle § 8 nar. vlády SR č. 392/2006 Z.z.

 25. Hlásenie o nebezpečnom výrobku  v zmysle  nar. vlády SR č. 404/2007 Z.z., príl. 1

 26. Ďalšie dokumenty podľa  konkrétnej špecifikácie prác napr. zaškolenie a zaučenie pracovníkov pre stavebné práce v zmysle § 9 ods. 1 a § 72 ods. 2 vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. a iné ...

BOZP úvod


© ASPO