značky BOZP prvá pomoc výbušné prostredie stavebné stroje
údržba vozidiel monitory hlučné prostredie motorová píla
stratégia BOZP úlohy BOZP pracovný úraz zahraničie  

  Sekcia  BOZP +

PREZENTÁCIE BOZP

Stručná charakteristika jednotlivých prezentácií.
Značky BOZP - používanie označení, symbolov a signálov na zabezpečenie BOZP
Prvá pomoc - poskytovanie prvej pomoci pri dopravnej nehode
Výbušné prostredie - minimálne požiadavky na zaistenie BOZP vo výbušnom prostredí
Stavebné stroje - bezpečnosť práce pri obsluhe stavebných strojov
Údržba vozidiel - BOZP pri údržbe a oprave motorových vozidiel
Monitory - zásady práce so zobrazovacími jednotkami
Hluk - zásady BOZP pri práci v hluku
Motorová píla - základné zásady používania ručnej motorovej píly
Stratégia BOZP - základná podniková stratégia BOZP
Úlohy BOZP - úvodná prezentácia
Pracovný úraz v zahraničí -  základné informácie o postupe v prípade pracovného úrazu v zahraničí
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Na stiahnutie:
Bezpečnostné značenie - kompletný katalóg značiek, symbolov a označovania
Zástupca zamestnancov SK - šlabikár začínajúceho zástupcu zamestnancov pre BOZP (12 MB)
Zástupca zamestnancov EN - šlabikár začínajúceho zástupcu zamestnancov pre BOZP v angličtine
 
Príručky dobrej praxe NIP (zdroj http://www.ip.gov.sk )
Príručky dobrej praxe Európskej komisie (zdroj http://www.ip.gov.sk )
Dobrá prax Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

BOZP úvod


© ASPO