ASPO úvod

ZOZNAM

činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia  zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia


Kód podľa štatistickej                                      Názov
klasifikácie ekonomických
činností
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Divízia Skupina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
2 Lesníctvo a ťažba dreva
5 Ťažba uhlia a lignitu
6 Ťažba ropy a zemného plynu
7 Dobývanie kovových rúd
8 Iná ťažba a dobývanie
9 Pomocné činnosti pri ťažbe
10 Výroba potravín
11 Výroba nápojov
12 Výroba tabakových výrobkov
15 Výroba kože a kožených výrobkov
16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17 Výroba papiera a papierových výrobkov
18.1 Tlač a služby súvisiace s tlačou
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
20 Výroba chemikálií a chemických produktov
21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
22 Výroba výrobkov z gumy a plastu
23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 Výroba a spracovanie kovov
25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
27 Výroba elektrických zariadení
28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených
29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov
31 Výroba nábytku
32 Iná výroba
35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
36 Zber, úprava a dodávka vody
41 Výstavba budov
42 Inžinierske stavby
43 Špecializované stavebné práce
49 Pozemná doprava a doprava potrubím
50 Vodná doprava
52 Skladové a pomocné činnosti v doprave
53 Poštové služby a služby kuriérov
75 Veterinárne činnosti
86 Zdravotníctvo
87 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
88 Sociálna práca bez ubytovania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
33) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

BOZP úvod


© ASPO