ASPO úvod

MZDA - MAXIMÁLNE ZRÁŽKY


         

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

č. 268/2006 Z.z. z 19. apríla 2006

o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

 

            Vláda Slovenskej republiky podľa § 278 ods. 1 a § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

 

§ 1

            (1) Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, 1) je 60% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu 2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

            (2) Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu 2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.

            (3) Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa 25% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu 2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.

             (4) 25% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu 2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.

 

§ 2

             Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70% základnej sumy určenej podľa § 1.

 

§ 3

             (1) Suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy povinného zrazí bez obmedzenia, 2) je 150% zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

            (2) Zvyšok čistej mzdy na účely zrážok zo mzdy povinného sa vypočíta podľa osobitných predpisov. 3)

 

§ 4

            Sumy podľa § 1 a § 3 ods. 1 sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nadol.

 

§ 5

            V konaniach začatých pred 1. júlom 2006 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije toto nariadenie vlády.

 

§ 6

            Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/1997 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia.

 

§ 7

            Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

 

Výňatok zo ZÁKONA č. 601/2003 Z.z.

z 28. októbra 2003

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Posledná zmena: 225/2008 Z.z.

§ 2

Sumy životného minima

 

            Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm

 

a) 5 390 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú 1) fyzickú osobu,

 b) 3 760 Sk mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

c) 2 460 Sk mesačne, ak ide

1. o zaopatrené neplnoleté dieťa,

2. o nezaopatrené dieťa. 2)

 

§ 3

Započítavanie príjmov

 

            Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú

a) u posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela,

b) u rodičov s nezaopatreným dieťaťom 2) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti, 3)

 c) u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba,

d) u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti; 3) ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,

e) u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.

 


© ASPO