ASPO úvod

HROMADNÉ PREPÚŠŤANIE


O hromadné prepúšťanie ide ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí z iného dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca počas 90 dní najmenej s 20 zamestnancami.

 S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ho informovať najmä o

a) dôvodoch hromadného prepúšťania,
b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

Odpis písomnej hore uvedenej informácie podanej zástupcom zamestnávateľa  doručí zamestnávateľ súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a po prerokovaní so zástupcami zamestnávateľa predloží   písomnú informáciu o výsledku prerokovania príslušnému úradu práce a zástupcom zamestnancov.

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžu zástupcovia zamestnancov predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.

Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou z tých istých dôvodov najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie o hromadnom prepúšťaní.

Zamestnávateľ s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny prerokuje opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť, a to najmä

a) podmienky udržania zamestnanosti,
b) možnosti zamestnať uvoľňovaných zamestnancov u iných zamestnávateľov,
c) možnosti pracovného uplatnenia uvoľňovaných zamestnancov v prípade ich rekvalifikácie.

Na hľadanie riešení problémov spojených s plánovaným hromadným prepúšťaním úrad práce, sociálnych vecí a rodiny využije mesačnú lehotu.
 

Pri porušení povinností zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní môže zamestnancovi vzniknúť zo zákona nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku. 
 

Hromadné prepúšťanie nie je jednoduchý proces a preto v prípade záujmu o odborné pracovnoprávne služby nás prosím kontaktujte.

 


© ASPO